ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Tyto zásady pro zpracování osobních údajů se týkají návštěvníků webového rozhraní umístěného na  webové stránce dostupné na internetové adrese www.zuzanakrulova.cz (dále také jen „portál“). 

Správcem osobních údajů je:  

Mgr. Zuzana Krulová, IČO 06861890

sídlem V Oleškách 139/3, Skrbeň, 78335

zapsaná u Magistrátu města Olomouce pod spisovou značkou S-SMOL/039545/2018OZIVN

email: zuzana.krulova@email.cz  

webová adresa: www.zuzanakrulova.cz 

Mgr. Zuzana Krulová (dále jen „správce“) zpracovává osobní údaje návštěvníků portálu a zákazníků (dále také jen „návštěvník“ anebo  „subjekt údajů“). Určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat. Se zpracováním osobních údajů mi pomáhá manžel Mgr. Tomáš Krul se sídlem V Oleškách 139/3, Skrbeň 78335. Tel. 777974364.  

II. OSOBNÍ ÚDAJE 

Správce zpracovává osobní údaje, které mu návštěvník poskytne, a to:  

- osobní údaje zadané v rámci vyplnění objednávkového formuláře (zejména jméno, příjmení,  adresu, email, telefon aj.), 

- informace o realizované platbě (informace o datu a výši úhrady ceny vč. informace o účtu, ze  kterého byla cena uhrazena. Správce shromažďuje také údaje o platební kartě,  prostřednictvím které návštěvník hradí cenu zboží.),  

- obsah veškeré elektronické komunikace mezi správcem a návštěvníkem vč. elektronických  adres (např. obsah emailové komunikace ve věci dotazů návštěvníka na zboží, odstoupení od  již uzavřených smluv),  

- v případě účasti subjektu údajů na akcích organizovaných správcem, které se odehrávají  v podobě kurzů nebo workshopů (nikoli v online prostředí v podobě  webináře či online semináře atd.), zachycuje správce podobu subjektu údajů ve formě  fotografií a videozáznamů, přičemž k zachycení podoby dochází na základě jednání subjektu  údajů (například fotografie  zachycující průběh a atmosféru akce). 

Správce zpracovává některé osobní údaje automaticky, a to:  

- IP adresu,  

- datum a čas přístupu na portál,  

- informace o internetovém prohlížeči návštěvníka a jeho operačním systému a jazyka, - informace o chování návštěvníka v portálu, např. o odkazu na webovou stránku, na kterou  vstoupil návštěvník jako první, jaké webové stránky portálu navštívil, jak dlouho se na nich  zdržel a jaké zboží zobrazil, 

- informace o realizované platbě (informace o datu a výši úhrady ceny vč. informace o účtu, ze  kterého byla cena uhrazena a údajích o platební kartě, prostřednictvím které návštěvník  hradí cenu zboží).

Správce standardně zpracovává osobní údaje návštěvníků sám a nebo s pomocí manžela Tomáše Krula. Třetím osobám poskytuje osobní  údaje návštěvníků v případech:  

- využívání služeb odborníků v oblasti účetnictví a daní,  

- využívání služeb odborníků z oblasti marketingu, 

- využívání služeb odborníku z oblasti práva a advokacie,  

- využívání služeb třetích stran, a to služeb společnosti Alphabet Inc. (služby Google jako  zejména Google analytics), Facebook, Inc. (služby facebook.com, Instagram.com). 

III. COOKIES 

Nad rámec shora uvedeného správce zpracovává cookies. Soubory cookies jsou krátké textové  soubory, které portál odešle do prohlížeče návštěvníka. Umožňují portálu a správci zaznamenat  informace o návštěvě za účelem usnadnění další návštěvy stejného návštěvníka. Cookies umožňují  lepší a příjemnější využití a návštěvu portálu, neboť se jejich prostřednictvím ukládají uživatelské  předvolby aj. 

Správce může využívat následující soubory cookies:  

-          -technické cookies využívané k správné funkcionalitě portálu (pomáhají zajistit správnou  funkčnost stránky a správné fungování a zobrazování vložených videí a sociálního obsahu); - dočasné cookies se ukládají pouze dočasně během relace prohlížení a jsou vymazány z  

-          vašeho zařízení po zavření prohlížeče a umožňují optimalizovat aktivity návštěvníka na  portálu; 

-          trvalé cookies, které se ukládají na předem určenou dobu a nejsou vymazány po zavření  prohlížeče. Tyto jsou využívány k optimalizaci aktivity návštěvníka v případě opakovaných  přístupů na portálu. Umožňují identifikovat zařízení návštěvníka a přizpůsobit portál jeho  potřebám; 

-          marketingové cookies, využívané k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí  sociálních médií a analýze návštěvnosti stránek. 

-          Návštěvník může spravovat využití souborů cookies prostřednictvím svého prohlížeče. Zpravidla je  možné soubory cookies mazat, blokovat anebo zcela zakázat jejich použití. V případě, že návštěvník  zakáže či omezí soubory cookies, některé funkce portálu nemusí být dostupné.  

Soubory cookies jsou využívané také k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních  médií a analýze návštěvnosti portálu.

Používáním portálu návštěvník souhlasí s propojením se službami Google a Facebook, kterým může  správce předávat informace o chování návštěvníka na portálu, nikoli identifikační údaje. 

IV. DŮVODY SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Správce osobní údaje zpracovává z těchto důvodů:  

a) realizace účelu portálu 

Správce zejména shromažďuje osobní údaje za účelem plnění smluvních závazků  s návštěvníky portálu. Za tímto účelem musí správce disponovat údaji o druhé straně  smlouvy, které mu umožňují plnit právní povinnosti, zejména dodat zboží, o platebních  údajích, datu úhrady, platebních kartách aj. 

b) komunikace s návštěvníky portálu 

Osobní údaje správce shromažďuje a zpracovává i tehdy, pokud se na správce obrátí  návštěvník portálu s dotazem či s připomínkou, které má správce zodpovědět, popřípadě 

pokud správce z důležitých důvodů potřebuje komunikovat s návštěvníkem (např. v případě  vyřizování reklamace aj.).  

c) zabezpečení funkcionality uživatelských účtů 

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje také z důvodu umožnění funkcionality  uživatelských účtů, které mají usnadnit návštěvníkům využívání služeb portálu. Návštěvník  má možnost údaje uvedené v rámci uživatelského účtu měnit.  

d) optimalizace funkcionality portálu 

Správce zpracovává a shromažďuje osobní informace také za účelem optimalizace  funkcionality celého portálu. Jedná se o údaje o chování návštěvníků na portálu a obsahu  jejich objednávek. Tyto údaje správce využívá k nabízení relevantního zboží konkrétnímu  zákazníkovi a usnadnění a zpříjemnění uživatelského pohybu v portálu. 

e) ochrana práv správce 

Správce shromažďuje a zpracovává informace také za účelem ochrany vlastních práv a  vymáhání nároků vyplývajících z právních vztahů, do kterých správce a návštěvníci vstupují  prostřednictvím portálu. 

f) marketingové účely 

V případě, že je zachycována podoba subjektu údajů na akcích organizovaných správcem,  správce užívá fotografie či videonahrávky k vlastním marketingovým účelům, přičemž podoba  subjektu údajů může být přiměřeně využita například v rámci zveřejnění informace o  realizované akci a jejím průběhu, pro účely marketingové propagace na jiné akce atd. 

V. PRÁVNÍ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje na základě: 

a) uzavření a plnění smlouvy 

Správce provozuje portál za účelem uzavírání smluv na umožnění přístupu ke kurzu,  poskytnutí online konzultací nebo jiných služeb. Aby byl schopen správce uzavřít smlouvu  prostřednictvím portálu a následně plnit své povinnosti z uzavřených smluv, je nezbytné, aby  disponoval osobními údaji návštěvníků.  

Z uvedeného důvodu správce shromažďuje a zpracovává zejména:  

- jméno a příjmení, 

- adresu, 

- emailovou adresu,  

- informace o obsahu objednávky, 

- informace o realizované platbě vč. informací o použitých platebních kartách.  b) oprávněných zájmů správce 

Správce provozuje portál v rámci své podnikatelské činnosti, přičemž usiluje o to, aby byl  portál pro návštěvníky uživatelsky přívětivý a nabízel zboží, které bude návštěvníka zajímavé.  

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje také pro účetní a daňové účely, statistické  účely, zobrazování reklam, rozvoj a správu portálu, zamezení podvodům a zajištění  bezpečnosti portálu a informací. 

Z uvedeného důvodu správce shromažďuje a zpracovává zejména:  

- informace o chování návštěvníka na portálu,  

- soubory cookies,

- jméno a příjmení, 

- adresu, 

- emailovou adresu,  

- informace o obsahu objednávky, 

- podobu subjektu údajů ve formě fotografií a videozáznamů v případě jejich použití pro  informování o realizované akci na sociálních sítích, webu apod. 

c) souhlasu subjektu údajů 

- podobu subjektu údajů ve formě fotografií a videozáznamů v případě jejich použití pro  marketingové účely. 

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. 

VI. DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Správce zpracovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností z právního  vztahu, tedy minimálně po dobu trvání povinností z uzavřené smlouvy. Správce uchovává osobní  údaje návštěvníků po dobu 5 let od uzavření smlouvy, pokud je předmětem smlouvy jednorázové  plnění. Pokud je předmětem smlouvy opakované plnění (například tzv. předplatné aj.), uchovává  osobní údaje návštěvníků po dobu 5 let od ukončení poskytování plnění dle smlouvy. 

V případě, že si návštěvník zřídí uživatelský účet, budou osobní údaje uchovány až do zrušení  osobního účtu, které je návštěvník oprávněn provést kdykoli. V takovém případě jsou osobní údaje  uchovávány déle než 5 let na základě jednání či opomenutí návštěvníka (návštěvník je oprávněn  přistupovat k uhrazeným kurzům i po uplynutí doby delší než 5 let, a to prostřednictvím účtu.  Smazáním údajů by správce narušil právo návštěvníka na přístup k uhrazenému zboží). 

Správce je určité údaje povinen uchovávat po dobu delší než 5 let, přičemž tato povinnost vyplývá  z obecně závazných předpisů. Takovým případem je například povinná archivační doba účetních  dokladů.  

VII. PRÁVA NÁVŠTĚVNÍKŮ PORTÁLU 

Návštěvník portálu má jako subjekt osobní údajů následující práva:  

a) právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům 

Správce na žádost návštěvníka vydá návštěvníkovi potvrzení, zda osobní údaje týkající se  návštěvníka jsou či nejsou zpracovávány. V případě zpracování má návštěvník právo také na  informace vymezené čl. 15 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/ 679 (dále také  jen „GDPR“). Správce předá informace návštěvníkovi bez zbytečného odkladu. Správce má  v takovém případě nárok na přiměřenou úhradu, která nebude převyšovat nezbytné náklady  na poskytnutí informace. 

b) právo na opravu 

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní  údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na  doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

c) právo na výmaz 

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje,  které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného  odkladu vymazat. Výmaz je možný, pokud již osobní údaje nejsou potřebné pro naplnění  účelu zpracování, neexistují oprávněné důvody pro zpracování, osobní údaje byly zpracovány  protiprávně. O přesném rozsahu práva na výmaz informuje čl. 17 GDPR. 

d) právo na omezení zpracování  

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, a to v případech  vymezených v čl. 18 GDPR.  

e) právo na přenositelnost osobních údajů 

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve  strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje  jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil. 

f) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů 

Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku vůči zpracování osobních údajů, které jsou  zpracovány pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce osobní údaje dále  nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují  nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu  právních nároků. 

g) právo požadovat vysvětlení 

Subjekt údajů má právo po správci požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů, pokud se  domnívá, že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy.  

h) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů 

Jestliže subjekt osobních údajů pochybuje o tom, že správce plní své povinnosti vyplývající  z příslušných právních předpisů stran ochrany osobních údajů, má právo obrátit se na Úřad  pro ochranu osobních údajů.  

Subjekt údajů se ze stejného důvodu může obrátit přímo na správce, a to prostřednictvím  emailu zuzana.krulova@email.cz

Veškerá práva (kromě práva obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů) je možné realizovat  prostřednictvím emailu zuzana.krulova@email.cz

 

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.