VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami  ze smlouvy o přístupu ke kurzu a nákupu originálního obrazu, reprodukce nebo kolekce uměleckých tisků  (dále také jen „smlouva“) uzavřené prostřednictvím webového  rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.zuzanakrulova.cz.

Mgr. Zuzana Krulová, IČO 06861890
sídlem V Oleškách 139/3, Skrbeň, 78335
zapsaná u Magistrátu města Olomouce pod spisovou značkou S-SMOL/039545/2018OZIVN
email: zuzana.krulova@email.cz  
webová adresa: www.zuzanakrulova.cz 

2. Návštěvník uzavřením smlouvy prohlašuje, že se seznámil s obsahem těchto VOP. 

3. Prostřednictvím portálu může být sjednáno poskytnutí jiných služeb či produktů, než je přístup  k online kurzu, a to například online osobní konzultace, poskytnutí edukačních materiálů, zakoupení  přístupu k sadě na sebe navazujících a postupně dodávaných kurzů, zakoupení originálních obrazů, reprodukcí, uměleckých tisků aj., přičemž tyto VOP se uplatní i  na tyto další služby přiměřeně (přístup ke kurzům, další produkty a služby jsou dále také  označovány souhrnně jako „zboží“). 

4. Návštěvník si je vědom, že mu úhradou zboží nevzniká právo na další šíření kurzu nebo jiného  zboží, například na zachycování jeho obsahu a poskytování třetím osobám, na kopírování obrazů nebo pořizování digitálních fotografií originálních obrazů, reprodukcí či uměleckých tisků ani na další šíření  informací, které jsou obsahem zboží aj., není-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak. 

5. Kde se v těchto VOP pojednává o spotřebiteli, rozumí se spotřebitelem každý člověk, který  mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého  povolání uzavírá smlouvu s poskytovatelem nebo s ním jinak jedná. 

6. Poskytovatel a návštěvník se dohodli, že přístup ke kurzu případně jiná služba objednaná  prostřednictvím portálu bude poskytnuta, tj. splněna, před uplynutím lhůty pro odstoupení od  smlouvy a návštěvník s tímto výslovně souhlasí, přičemž je srozuměn se skutečností, že  v takovém případě nemůže odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 1829 zák. č.  89/2012 Sb. 

7. Poskytovatel a návštěvník se dohodli, že v případě dodání digitálního obsahu (například  digitální grafické a jiné šablony apod.) bude tento typ zboží dodán před uplynutím lhůty pro  odstoupení od smlouvy a návštěvník s tímto výslovně souhlasí, přičemž je srozuměn se  skutečností, že v takovém případě nemůže odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. §  1829 zák. č. 89/2012 Sb.

 

II. INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY 

1. Poskytovatel tímto sděluje, že:  

- náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp.  internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora návštěvníka),  poskytovatel si neúčtuje žádné další poplatky; 

- požaduje úhradu ceny za přístup ke kurzu před poskytnutím přístupu ke kurzu

- zboží je dodáno prostřednictvím zákaznického účtu návštěvníka, jak je uvedeno dále  v těchto podmínkách, přičemž dodání není spojeno s žádnými náklady

- návštěvník nemá právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ve smyslu ust. § 1829  zák. č. 89/2012 Sb., jelikož se jedná o smlouvu o dodání digitálního obsahu, který nebyl dodán na digitálním nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem návštěvníka  před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy; popřípadě se jedná o smlouvu o  poskytování služeb, které byly splněny s předchozím výslovným souhlasem návštěvníka  před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy;  

- smlouva se uzavírá v českém jazyce a uzavřená smlouva bude uložena v elektronickém  archivu poskytovatele, přičemž návštěvník k ní nemá přístup; 

- dodaný digitální obsah, jehož předmětem jsou videa, je možné zobrazit pouze  v zákaznickém účtu návštěvníka. Nelze jej stahovat do zařízení návštěvníka apod.  Zobrazení je možné na všech běžných zařízení a operačních systémech (windows, mac os  a na většině mobilních operačních systémech). Dodaný digitální obsah, jehož předmětem  jsou soubory, jež je možno stáhnout do zařízení návštěvníka, je možné zobrazit  prostřednictvím aplikací určených k zobrazování daných formátů souborů (zpravidla pdf,  doc, docx).

- digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti příslušné hardwarové a softwarové vybavení  umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx, .xlsx a .pdf, popřípadě  internetový prohlížeč a k přehrání obsahu v zákaznickém účtu je nutné se přihlásit  do zákaznického účtu zadáním přístupových údajů a zobrazit obsah s pomocí  internetového prohlížeče podporující audio a video přehrávání. Software musí obsahovat  obvyklé zvukové kodeky. Pro online zobrazení obsahu je nezbytné, aby byl návštěvník  připojen k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby hardware  návštěvníka umožňoval zvukový a obrazový výstup.

- digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez výslovného souhlasu  poskytovatele dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami; 

- poskytovatel není vázán žádnými kodexy chování. 

 

III. INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH 

1. Poskytovatel prostřednictvím portálu nabízí návštěvníkům možnost úplatného přístupu  k online výukovým kurzům , originálním obrazům, reprodukcím, uměleckým tiskům.

2. Informace o zboží, včetně ceny a jeho hlavních vlastností, popřípadě informace o jiných  službách a produktech jsou uvedeny v obchodní nabídce portálu, tj. zejména v popisu  nabízených kurzů či jiného zboží.  

3. Ceny zboží jsou uvedeny v korunách českých nebo eurech, v obou případech bez daně  z přidané hodnoty. Ceny zboží jsou konečné a nebudou navyšovány o další poplatky. Ceny zboží  zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na portálu. 

4. Případné slevy z ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se poskytovatel s  návštěvníkem jinak. 

5. Zboží představuje digitální obsah, který bude dodán prostřednictvím zákaznického účtu  provozovaného na webové adrese www.zuzanakrulova.cz  na kterém je možné  digitální obsah přehrát. Přístup ke zboží je možný toliko prostřednictvím zákaznického. Podmínkou přístupu – zobrazení a přehrání kurzu je zřízení zákaznického účtu na portálu,  přičemž zákaznický účet je zřízen automaticky poskytovatelem po zakoupení zboží. Návštěvník  není oprávněn digitální obsah stahovat do vlastního zařízení. V případě, že je součástí zboží i  tzv. e-book, tj. elektronická informační brožura, je tato zpravidla k dispozici ke stažení  prostřednictvím portálu ve formátu pdf nebo budou dodány ve formě editovatelných souborů  zveřejněných prostřednictvím aplikace Google Drive. 

6. Poskytovatel negarantuje, že aplikací rad a doporučených postupů v online kurzech či jiných  produktech poskytovatele bude dosaženo zamýšlených efektů a výsledků. Poskytovatele  nenese žádnou odpovědnost za případné nenaplnění cílů, efektů a výsledků proklamovaných  v rámci prezentace zboží.

 

IV. ZÁKAZNICKÝ ÚČET 

1. Na základě zakoupení zboží poskytovatel zřídí návštěvníkovi zákaznický účet provozovaný na  webové adrese www.zuzanakrulova.cz a sdělí návštěvníkovi přístupové údaje,  prostřednictvím kterých může přistupovat do svého zákaznického účtu. Prostřednictvím  zákaznického účtu návštěvník zejména přistupuje k uhrazeným kurzům, tj. zobrazuje obsah  kurzu, stahuje si případné e-booky atd.  

2. Se zřízením zákaznického účtu návštěvník souhlasí. Návštěvník si je vědom skutečnosti, že  přístupové údaje do zákaznického účtu budou zaslány na email, který návštěvník zadal při  uzavírání smlouvy.  

3. Souhlas se zřízením zákaznického účtu je nezbytnou podmínkou dodání zboží. Zboží se považuje za dodané okamžikem  zpřístupnění zboží v zákaznickém účtu návštěvníka. Pokud se jedná o zboží, jehož povaha  neumožňuje zpřístupnění v zákaznickém účtu, jako jsou originály, reprodukce a umělecké tisky. Ty budou dodány od přijetí platby na účet do 30 dní.

4. Při zřizování zákaznického účtu a při objednávání zboží je návštěvník povinen uvádět správně  a pravdivě veškeré údaje. Údaje, které je možno upravovat v zákaznickém účtu, je návštěvník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené návštěvníkem v zákaznickém  účtu a při objednávání zboží jsou poskytovatelem považovány za správné. 

5. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Návštěvník je  povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho  zákaznického účtu. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu  třetími osobami. 

6. Návštěvník bere na vědomí, že v případě ztráty přístupových údajů se nemusí podařit obnovit  přístup k uživatelskému účtu.  

7. Návštěvník není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám. 

8. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když návštěvník svůj  uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy návštěvník poruší své povinnosti ze smlouvy  a těchto podmínek. Poskytovatel je zejména oprávněn zrušit uživatelský účet a tím zamezit  v dalším přístupu návštěvníka ke zboží tehdy, pokud návštěvník zpřístupní kurzy třetím  osobám, poskytne třetím osobám přístup k uživatelskému účtu, poruší duševní vlastnictví  poskytovatele a jinak způsobí, že zboží bude zpřístupněno osobám, které nezaplatily cenu. 

9. Návštěvník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména  s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř.  nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob, které se na provozu  portálu podílí. Návštěvník dále bere na vědomí, že z obdobných důvodů nemusí být dostupný  nepřetržitě ani případný web třetí strany, jehož prostřednictvím má být zboží dodáno.

 

V. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY 

1. Vystavení zboží na portálu se považuje za nabídku ze strany poskytovatele. Návštěvník uzavírá  smlouvu prostřednictvím portálu, a to tak, že si v prezentaci na portálu vybere zboží, o které  má zájem, uvede své identifikační údaje, vybere si způsob platby, vyplní informace o platebním  prostředku a potvrdí, že se seznámil s těmito VOP. Objednávka je dokončena a smlouva je  uzavřena kliknutím na tlačítko s nápisem „objednat a zaplatit“. 

2. Odeslání objednávky zavazuje návštěvníka k úhradě ceny, přičemž cena je zpravidla  okamžikem odeslání objednávky odeslána poskytovateli prostřednictvím vybraného  platebního prostředku. 

3. Před odesláním objednávky, tj. před uzavřením smlouvy, je návštěvníkovi umožněno  kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil.  

4. Pokud návštěvník po odeslání objednávky a úhradě ceny zjistí, že uvedl nesprávné údaje a  nemůže tyto údaje sám změnit v uživatelském účtu je oprávněn kontaktovat poskytovatele prostřednictvím shora uvedené emailové adresy a požádat o změnu.  

5. Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy zašle poskytovatel na email návštěvníka  potvrzení, které bude obsahovat fakturu a přihlašovací údaje do zákaznického účtu, pokud je  přístup do zákaznického účtu nezbytný k dodání zboží, případně jiné údaje nezbytné k dodání  zboží 

6. V případě, že došlo ke zjevné chybě na straně poskytovatele při uvedení ceny zboží na portálu nebo v průběhu objednávání, není poskytovatel povinen dodat návštěvníkovi zboží za tuto  zcela zjevně chybnou cenu. V případě, že již návštěvník získal přístup k zákaznickému účtu a ke  zboží, je poskytovatel oprávněn uživatelský účet zrušit, přičemž se v takovém případě zavazuje  bez zbytečného odkladu informovat návštěvníka a vrátit mu návštěvníkem uhrazené finanční  prostředky. Ani v případě, že návštěvníkovi bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení  objednávky podle těchto obchodních podmínek. Poskytovatel informuje návštěvníka o chybě  bez zbytečného odkladu a zašle návštěvníkovi na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku.  Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě  uzavřena potvrzením o přijetí návštěvníkem na emailovou adresu poskytovatele. 

7. Smlouva je účinná okamžikem úhrady ceny zboží nebo první části ceny zboží v případě  rozložení úhrady ceny do dvou částí. 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽÍ 

1. Cenu zboží může návštěvník uhradit prostřednictvím platební karty anebo prostřednictvím  bankovního převodu. Jiný způsob úhrady ceny není možný. 

2. Zboží bude dodáno až po úhradě celé ceny. 

3. Zboží bude dodáno prostřednictvím přístupu k zákaznickému účtu, ve kterém je možné přehrát  – zobrazit zboží. Zboží nelze dodat žádným jiným způsobem, což zákazník bere na vědomí. V případě zakoupení originálního obrazu, reprodukce nebo uměleckých tisků bude zboží dodáno do 30. dní od přijetí platby na účet.

4. Zboží se považuje za dodané okamžikem, kdy: 

je poskytovatel zpřístupní návštěvníkovi prostřednictvím zákaznického účtu, přičemž  zboží je zpřístupněno bezprostředně po úhradě celé ceny.

5. Jestliže zboží není návštěvníkovi dodáno, návštěvník je oprávněn kontaktovat poskytovatele prostřednictvím shora uvedených kontaktních údajů. Poskytovatel bez zbytečného odkladu  učiní nápravu. 

6. V případě, že návštěvník neuhradí cenu v přiměřené lhůtě (5 pracovních dnů) je poskytovatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit. 

VII. REKLAMACE 

1. Návštěvník má vždy právo na uplatnění reklamace, přičemž poskytovatel se bude zabývat  každou reklamací, kterou obdrží individuálně.  

2. Návštěvník uplatní práva z vadného plnění (tzn. reklamuje zboží) bez zbytečného odkladu poté,  co zjistí, že zboží je vadné.  

3. Reklamaci je nutno uplatnit bez zbytečného odkladu a musí být doručena poskytovateli prostřednictvím jednoho z následujících kontaktů: 

- písemně na adresu sídla poskytovatele, nebo 

- písemně v elektronické formě prostřednictvím emailu zuzana.krulova@email.cz 

4. Aby bylo možné reklamaci vyřídit, je nutné, aby obsahovala: 

- datum uplatnění reklamace,  

- identifikaci návštěvníka a smlouvy (jméno, příjmení a korespondenční adresu, číslo  smlouvy, pokud je k dispozici, popřípadě číslo obdržené faktury),  

- informaci o vadě zboží, kterou návštěvník spatřuje, tzn. popis problému, který musí být  natolik podrobný, aby umožnil poskytovateli kontrolu vady,  

- veškeré další skutečnosti, které návštěvník považuje za podstatné pro vyřízení reklamace. 

5. Poskytovatel vydá návštěvníkovi potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký si zvolil návštěvník způsob vyřízení reklamace. 

6. Poskytovatel je povinen vyřešit reklamaci v co nejkratší lhůtě od jejího obdržení, v případě  návštěvníka – spotřebitele nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení. Jestliže nebude možné  v této lhůtě reklamaci vyřídit, je poskytovatel povinen tuto skutečnost sdělit návštěvníkovi a  sjednat si s ním jinou lhůtu pro vyřízení reklamace.  

7. Návštěvník je povinen poskytnout poskytovateli řádnou součinnost při vyřizování reklamace.  Zejména musí řádně popsat vadu, kterou na zboží spatřuje, umožnit vyzkoušení a ověření vady  apod.  

8. Návštěvník - spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění  reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o  poštovné za zaslání reklamovaného zboží. Návštěvník -spotřebitel o proplacení těchto nákladů  musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro  uplatnění práv z vadného plnění. 

9. O vyřízení reklamace poskytovatel bez zbytečného odkladu vyrozumí návštěvníka a případně  vyzve návštěvníka k převzetí zboží.  

VIII. VRÁCENÍ ÚHRADY CENY ZA KURZ 

1. Návštěvník je oprávněn od uzavřené smlouvy, jejímž předmětem je zboží – přístup ke kurzu, odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření, pokud jsou splněny následující podmínky: 

Do 2. týdnů před začátkem kurzu je storno bez poplatku. Při stornování v čase od 2. týdnů, před začátkem kurzu bude účtován poplatek 50% z ceny kurzu.  Od 1. týdne, před začátkem kurzu bude účtován poplatek 100% z ceny kurzu.

2. Odstoupení od smlouvy je potřeba poskytovateli oznámit prostřednictvím emailu  poskytovatele, přičemž je nutné, aby bylo specifikované:  

a. identifikaci návštěvníka a smlouvy (jméno, příjmení a korespondenční adresu, číslo  smlouvy, pokud je k dispozici, popřípadě číslo obdržené faktury),  

b. dokumenty prokazující splnění podmínek zakládajících právo na odstoupení od  smlouvy,  

c. číslo účtu, na které má být vrácena uhrazená cena zboží. 

3. Po obdržení odstoupení od smlouvy poskytovatel bez zbytečného odkladu vyhodnotí, zda byly  splněny podmínky pro vznik práva na odstoupení od smlouvy. Pokud podmínky pro vznik práva  na odstoupení od smlouvy byly splněny, poskytovatel vrátí návštěvníkovi uhrazenou cenu ve  lhůtě do 60 dní od obdržení odstoupení od smlouvy. 

IX. LICENCE 

1. Zákazník bere na vědomí, že originální obrazy, reprodukce, kolekce uměleckých tisků, ebooky, online kurzy a živé kurzy a workshopy představuje autorské dílo poskytovatele.  Poskytovatel prohlašuje, že je autorem díla, popřípadě že disponuje příslušnými majetkovými  právy k dílu. 

2. Zákazník není v žádném případě oprávněn třetím osobám poskytovat originální obrazy, reprodukce, kolekce uměleckých tisků, ebooky, online kurzy a živé kurzy a workshopy

X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Veškerá ujednání mezi poskytovatelem a návštěvníkem se řídí právním řádem České republiky.  Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah  se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně  závazných právních předpisů. 

2. Ujednání VOP jsou nedílnou součástí smlouvy. Odchylná a dodatečná ujednání ve smlouvě mají  přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, pokud jsou výslovně ještě před  uzavřením smlouvy akceptována poskytovatelem. Z akceptace musí vyplývat, že dochází  v plném rozsahu i k akceptaci odchylných ujednání.

3. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat  prostřednictvím elektronické pošty - emailu. 

4. Všechna práva k webovým stránkám poskytovatele, zejména autorská práva k obsahu, včetně  rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků,  náleží poskytovateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky  nebo jejich část bez souhlasu poskytovatele. 

5. Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do  internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Návštěvník nesmí  při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na  jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám  umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti  tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení  takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. 

6. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením  nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních  podmínek. 

7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní  inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová  adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové  adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi  prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. 

8. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha  2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení  spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES  (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). 

9. Poskytovatel je oprávněn k činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou  kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce  vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb.,  o ochraně spotřebitele. 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.